Deltares is een onafhankelijk toegepast kennisinstituut op het gebied van water, ondergrond en infrastructuur. Wereldwijd werken we aan slimme innovaties, oplossingen en toepassingen voor mens, milieu en maatschappij. We richten ons voornamelijk op delta’s, kustregio’s en riviergebieden. Omdat het beheer van deze dichtbevolkte en kwetsbare gebieden complex is, werken we nauw samen met overheden, ondernemingen, kennisinstellingen en universiteiten in binnen- en buitenland. Ons motto is Enabling Delta Life. Als toegepast kennisinstituut is Deltares succesvol als haar kennis wordt verzilverd in en voor de samenleving. Deltares stelt hoge eisen aan de kwaliteit van de kennis en de adviezen.

Bij Deltares is kennis de kern. Alle opdrachten en projecten, of ze nu gefinancierd worden door de markt of uit gelden voor strategisch onderzoek, leveren een bijdrage aan het verstevigen van de kennisbasis. Daarnaast hechten wij zeer aan openheid en transparantie. Die houding is onder meer terug te zien in het vrij toegankelijk maken van de door Deltares ontwikkelde software en modellen. Open source werkt is onze vaste overtuiging. Deltares heeft ruim 800 medewerkers en is gevestigd in Delft en Utrecht.


Deltares is an independent, institute for applied research in the field of water, subsurface and infrastructure. Throughout the world, we work on smart solutions, innovations and applications for people, environment and society. Our main focus is on deltas, coastal regions and river basins. Managing these densely populated and vulnerable areas is complex, which is why we work closely with governments, businesses, other research institutes and universities at home and abroad. Our motto is Enabling Delta Life. As an applied research institute, the success of Deltares can be measured in the extent to which our expert knowledge can be used in and for society. For Deltares the quality of our expertise and advice is foremost. Knowledge is our core business.

All contracts and projects, whether financed privately or from strategic research budgets, contribute to the consolidation of our knowledge base. Furthermore, we believe in openness and transparency, as is evident from the free availability of our software and models. Open source works, is our firm conviction. Deltares employs over 800 people and is based in Delft and Utrecht.

X
X
X